Serveis

Llengües de treball: anglès, català i castellà

Traduccions

Traduccions jurades (oficials)

Correcció de texts

Assessorament lingüístic


Traduccions

Diccionari obert: traduccions

Faig traduccions professionals de qualitat de les combinacions lingüístiques següents:

 • Traduccions d’anglès a castellà
 • Traduccions d’anglès a català
 • Traduccions de castellà a català
 • Traduccions de català a castellà

Només traduesc cap a les meves llengües maternes (castellà i català) i, per tant, no faig traduccions inverses, perquè traduir és molt més que cercar paraules en un diccionari. Per això, m’adapt als requisits del client i de l’encàrrec (terminologia, jocs de paraules, elements culturals, restriccions d’espai, convencions, criteris corporatius, etc.), per aconseguir texts que comuniquin de manera eficient i amb tots els matisos necessaris i que alhora resultin naturals, fluids, coherents i correctes.

La meva experiència com a traductora inclou les tipologies i les temàtiques següents, entre altres:

 • Juridicoadministrativa (actes de sessió, contractes, certificats, estatuts, sentències, testaments, legislació, documentació administrativa, etc.).
 • Economicofinancera (documentació fiscal i tributària, assegurances, balanços i informes de situació, documentació bancària, etc.).
 • Editorial i literària (novel·les, assaigs, contes, etc.).
 • Cientificotècnica (articles de recerca, texts divulgatius, manuals d’instruccions, especificacions tècniques, informes mèdics, etc.).
 • Documentació acadèmica (títols escolars i universitaris, certificats d’idiomes, expedients acadèmics, programes d’assignatures i cursos, informes d’avaluació escolar, etc.).
 • Material didàctic (infantil i per a formació especialitzada d’adults, etc.).
 • Pàgines web i documentació institucional i corporativa (correspondència, comunicacions, formularis, informes, memòries, publicitat, fullets, etc.).
 • Lingüística aplicada i ensenyament/adquisició de llengües.
 • Menús i cartes de restaurant (sector horeca).
 • Història, geografia, cultura i tradicions de les Illes Balears.

En determinades circumstàncies, pot ser útil la traducció automàtica, amb l’objectiu d’estalviar costs i temps. En aquests casos, puc traduir els texts fent servir algunes de les eines de traducció automàtica més avançades del mercat, amb una revisió posterior (postedició). El resultat d’aquest procés no ofereix la mateixa qualitat que una traducció humana professional: és un tipus de traducció que només està indicada per a situacions molt específiques en què el més important és la rapidesa i que no requereixen texts gaire acurats. Consultau-me abans d’encarregar-me aquest tipus de servei.


Tot i que la situació ideal és traduir texts escrits directament en un processador de texts (Microsoft Word, LibreOffice/OpenOffice Writer o similar), accept encàrrecs en altres formats menys editables (pdf, escaneigs, OCR, full de càlcul, text en imatges, etc.).

Les meves tarifes de traducció varien en funció de la combinació lingüística, la longitud del text, la tipologia i el grau d’especialització, la dificultat, el termini de lliurament, el format del document que s’ha de traduir, etc. Podeu posar-vos en contacte amb mi per sol·licitar-me un pressupost personalitzat totalment gratuït i sense compromís per al vostre projecte de traducció; m’heu d’indicar si teniu alguna necessitat especial o si heu de traduir algun text d’una altra temàtica o tipologia. Us respondré en menys de 24 h (laborables).


Traduccions jurades (oficials)

Balances i martell, símbols de la justícia: traduccions jurades

Tenc l’habilitació oficial corresponent per fer traduccions jurades en les combinacions lingüístiques següents:

Les traduccions jurades han de dur la signatura i el segell originals del traductor jurat que certifica la fidelitat de la traducció. Per això, tradicionalment només eren vàlides si es lliuraven en paper. Ara és possible dur a terme aquest procediment amb els mitjans digitals acceptats oficialment, amb signatura digital. Per tant, podeu triar si preferiu rebre la traducció jurada en paper (amb lliurament en mà o, preferiblement, per missatgeria) o en format digital (pdf amb signatura digital) per correu electrònic.

Podeu consultar en la secció de Preguntes freqüents les característiques de la traducció jurada. Normalment, les traduccions jurades són necessàries quan cal presentar davant una Administració pública documentació redactada en una altra llengua i que requereix validesa jurídica.

Per això, qualsevol text escrit (independentment de la naturalesa i temàtica) és susceptible de requerir una traducció jurada (no només els texts jurídics). Alguns exemples en són:

 • Documentació acadèmica (títols escolars i universitaris, certificats d’idiomes, expedients acadèmics, programes d’assignatures i cursos, informes d’avaluació escolar, etc.).
 • Contractes laborals, de compravenda, certificats de serveis prestats, escriptures de constitució de societats, estatuts, convenis, etc.
 • Testaments, repartiments d’herències, correspondència privada, etc.
 • Documentació bancària (extractes de comptes bancaris, saldo disponible, titularitat, etc.).
 • Documentació fiscal i de la Seguretat Social.
 • Certificats de naixement, matrimoni, parella de fet, defunció, antecedents penals, etc.
 • Formularis, sol·licituds, recursos, queixes i reclamacions.
 • Certificats mèdics i informes pericials.
 • Resolucions, certificats i informes emesos per notaris públics i per l’Administració pública.
 • Documentació necessària per participar en processos de selecció i contractació pública (oposicions, borses de treball, etc.).
 • Documentació per presentar com a prova judicial.

Les meves tarifes de traducció jurada varien en funció de la combinació lingüística, la temàtica i la longitud del text, el mitjà de lliurament, etc. Podeu posar-vos en contacte amb mi per sol·licitar-me un pressupost personalitzat totalment gratuït i sense compromís per a la vostra traducció jurada. M’heu d’indicar si preferiu rebre-la en paper o en format digital. Us respondré en menys de 24 h (laborables).


Correcció de texts

Text corregit amb bolígraf vermell: correcció de texts

Faig correccions professionals de qualitat de texts en català i castellà (ambdues les meves llengües maternes). En concret, oferesc els serveis següents:

Correcció ortotipogràfica

És la correcció de texts més bàsica i, per tant, econòmica. Se centra únicament en l’ortografia i en les qüestions tipogràfiques del text (majúscules i minúscules, signes de puntuació, negretes, cursives, etc.) i en determinades qüestions de lèxic i gramàtica que contravenen la normativa oficial. En principi, suposa un grau d’intervenció baix per part del corrector. No unifica incoherències lingüístiques ni corregeix qüestions estilístiques ni millora la redacció del text. Pot estar indicada per a comunicacions internes o texts que no hagin de tenir una gran difusió. No és recomanable per a texts que han de ser publicats o als quals es vol donar una gran difusió.

Correcció d’estil

És la correcció de texts més completa. Suposa una intervenció més profunda per part del corrector. Va molt més enllà de la correcció ortotipogràfica: inclou la millora de la redacció del text per aconseguir major claredat i precisió, eliminar incoherències internes, unificar criteris i terminologia seguint un llibre d’estil establert o corporatiu, tot això sense modificar en cap cas el contingut dels texts. En definitiva, després d’haver sotmès un text a una correcció d’estil, la redacció és més acurada i polida. Així doncs, és la correcció pròpia dels llibres i del sector editorial en general i està destinada a texts que han de ser publicats i als quals es vol donar una certa difusió. També és molt recomanable per a tota la documentació científica, juridicoadministrativa i corporativa (articles científics i texts divulgatius, pàgines web, publicitat, comunicació amb els clients i els proveïdors, etc.), ja que un text sotmès a una correcció d’estil duita a terme per un professional transmet una imatge d’atenció al detall, fiabilitat, serietat i confiança.

Revisió i control de qualitat de traduccions i texts originals

Revís traduccions professionals per corregir possibles errades, inconsistències, imprecisions, etc. Aquest tipus de revisió és molt recomanable per a traduccions llargues destinades a ser publicades o difoses a gran escala i per a texts originals que han estat prèviament corregits per un corrector professional, com a part del procés de control de qualitat.


Per motius de qualitat i eficiència, és altament recomanable que els texts que s’han de corregir estiguin redactats directament en un processador de texts (Microsoft Word, LibreOffice/OpenOffice Writer o similar). De totes maneres, en determinades circumstàncies, pot ser necessari fer una correcció lingüística en altres formats menys editables (pdf, escaneigs, OCR, full de càlcul, text en imatges, etc.)

Les meves tarifes de correcció varien en funció del tipus de servei requerit (correcció ortotipogràfica, d’estil o revisió de traduccions), la longitud, la tipologia i l’especialització del text, el grau d’intervenció necessari, el termini de lliurament, el format del document que s’ha de corregir, etc. Podeu posar-vos en contacte amb mi per sol·licitar-me un pressupost personalitzat totalment gratuït i sense compromís per al text que voleu corregir; m’heu d’indicar si teniu alguna necessitat especial (correcció de galerades, etc.). Si voleu, us puc aconsellar sobre el tipus de correcció més indicat per al vostre cas. Si us interessa, demanau per la tarifa plana especial per a la correcció recurrent de microtexts (xarxes socials, avisos en webs, etc.) i notes breus (apunts de blog, comunicacions corporatives, etc.). Us respondré en menys de 24 h (laborables).


Assessorament lingüístic

Dona participant en una videoconferència: assessorament lingüístic

Més enllà dels serveis de traducció, traducció jurada i correcció, oferesc assessorament lingüístic en castellà i en català.

En concret, assessor en matèria de terminologia especialitzada (resolució de dubtes terminològics, elaboració de glossaris, unificació de terminologia en casos problemàtics, com neologismes, estrangerismes, variants denominatives, etc.). També resolc dubtes lingüístics puntuals o continuats (ortografia, majúscules i minúscules, ús de cursives i negretes, lèxic, gramàtica, estil, registre, diferències lingüístiques i culturals degudes a diferències geogràfiques, etc.) que poden sorgir a la vostra empresa o organisme a l’hora de redactar la documentació i que requereixen una resposta ràpida i alhora professional i rigorosa. Aquest servei també pot ser útil per a particulars i investigadors que escriuen i necessiten assessorament lingüístic professional. Així mateix, oferesc consultoria en criteris de redacció administrativa i corporativa, amb l’objectiu d’unificar la documentació de la vostra empresa o institució i aconseguir que la comunicació interna i amb els vostres clients i proveïdors sigui més eficient i clara, cosa que millora la imatge corporativa i transmet serietat i confiabilitat. Els científics i els acadèmics que redacten projectes, informes, articles científics (papers), capítols de llibre, manuals, apunts i material docent i divulgatiu també es poden beneficiar d’aquest servei, perquè els seus texts segueixin les convencions pròpies de la disciplina i comuniquin la ciència amb rigor, precisió i un alt grau de llegibilitat. Aquesta consultoria també inclou, si escau, l’elaboració de manuals de redacció corporativa o científica, adaptats a la natura i les necessitats de la vostra empresa, institució o àrea de coneixement. A més, faig peritatges lingüístics (lingüística forense), per determinar el significat i possibles ambigüitats en enunciats d’exàmens (oposicions, proves escrites, etc.), clàusules de contractes, etc.

Per a determinats serveis (consultoria en criteris de redacció administrativa, resolució de dubtes lingüístics i terminològics, peritatges lingüístics, etc.), podem concertar una videoconferència o bé us puc enviar l’estudi d’assessorament lingüístic personalitzat per correu electrònic, perquè no us hàgiu de desplaçar.

Podeu posar-vos en contacte amb mi per plantejar-me les necessitats que teniu en matèria d’assessorament lingüístic i en el termini de 24 h us respondré amb un pressupost personalitzat, gratuït i sense compromís. Aquest tipus de serveis se solen facturar per hores o a preu fet, segons les característiques de l’encàrrec.